За чисте місто!
головна сторінкаконтактна інформаціякарта сайту
За чисте місто!
» Адреси громадських приймалень

   Центральний офіс

    м. Тернопіль
вул. Листопадова, 2,
тел.  (0352) 42-21-01
e-mail: zamisto@mail.ru

За чисте місто!
» Корисні посилання
Президент України
Урядовий портал
Верховна Рада України
Громадянське суспільство і влада
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Національний знак єкологічного маркування
Міжнародний Фонд "Єдиний світ"

Статут організації

СТАТУТ

Тернопільська обласна громадська організація

«ЗА ЧИСТЕ МІСТО»

місто Тернопіль 2009 рік

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Тернопільська обласна громадська організація «ЗА ЧИСТЕ МІСТО» (далі за текстом - Організація) є обласною громадською організацією, створеною на основі доб¬ровільності, єдності інтересів для спільної реалізації членами Організації своїх прав і свобод.
1.2.    Організація утворюється та діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Вона вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно із основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.
1.3.    У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством України та цим Статутом.
1.4.    Організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків і в тому числі валютні, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Радою Організації. Символіка організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
1.5.    Організація взаємодіє з іншими громадськими та політичними організаціями, об'єднаннями громадян, організаціями й фондами, у тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють виконанню статутних завдань Організації.
1.6.    Діяльність Організації поширюється на територію Тернопільської області.
1.7.    Повна назва Організації:
-    українською мовою – Тернопільська обласна громадська організація «ЗА ЧИСТЕ МІСТО»;
-    російською мовою – Тернопольская областная общественная организация «ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД».
1.8.    Скорочена назва Організації:
-    українською мовою – ТОГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО»;
-    російською мовою – ТООО «ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД».
1.9.    Юридична адреса Організації:
46001, м. Тернопіль, проспект Ст. Бандери, 82, кв. 53.

 

2.    МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.     Метою Організації є: об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних екологічних, соціальних, наукових, економічних, творчих, національно-культурних, споживчих та інших спільних інтересів.
2.2.    Основними завданнями Організації є:
- захист екологічної та біологічної безпеки міста та області;
- сприяння розробці та впровадженню передових екологічних, біологічних, наукових, інноваційних, освітніх, виробничих та інформаційних технологій;
- сприяння об'єднанню фахівців, науковців, працівників екологічної, біологічної, природничої, психологічної, журналістської, соціальної, медичної, правової, культурної та інших суміжних сфер практичної діяльності для захисту своїх прав та законних інтересів;
- сприяння соціальній стабільності у країні, демократизації суспільства;
- сприяння співробітництву між українськими та іноземними недержавними організаціями, діяльність яких споріднена з метою діяльності Організації;
- аналіз, дослідження і прогнозування соціально-політичних процесів;
- вивчення громадської думки серед населення щодо екологічної ситуації, яка є у місті, області і країні;
- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні;
- поширення серед громадськості ідей національної свідомості, патріотизму, законності, толерантності, благодійності;
- сприяння нарощуванню інтелектуального потенціалу українського народу;
- культивування у молоді та громадськості почуття їх відповідальності за майбутнє України.
2.3.    Для забезпечення мети та завдань діяльності, Організація у встановленому законом порядку може:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- брати участь у суспільній, просвітницькій та політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, інформаційно-просвітницькі заходи тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації у порядку встановленому законодавством;
- організовувати навчальні та науково-практичні заходи, проводити конференції, семінари, зустрічі, круглі столи, інформаційні заходи, програми спрямовані на досягнення мети та завдань діяльності Організації;
- брати участь у конкретних цільових програмах міжнародних наукових, громадських та інших організацій;
- сприяти науково-дослідницькій діяльності в екологічній, господарській, соціальній, економічній та політичній сфері;
- захищати права та інтереси споживачів.
2.4.    З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства у встановленому законодавством порядку. Створені Організацією госпрозрахункові установи, організації та підприємства здійснюють виробничо-господарську діяльність відповідно до положень чинного законодавства, виключно з метою використання надходжень від цієї діяльності на досягнення мети статутної діяльності Організації, ці надходження не можуть перерозподілятися між членами Організації.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.
ВИБУТТЯ З НЕЇ


3.1. Членство в Організації може бути як індивідуальним, так і колективним.
3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, беруть активну участь у діяльності Організації, визнають її Статут.
3.3. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ чи організацій, незалежно від форми власності, діяльність яких сприяє реалізації статутних мети та завдань Організації.
3.4. Прийняття в члени Організації здійснюється Радою Організації на підставі письмової заяви. Рішення про прийняття в члени Організації приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
3.5.    Колективних членів у відносинах з Організацією та в органах Організації представляють їх уповноважені особи, які діють на підставі рішення трудового колективу.
3.6.    Член Організації може вибути з Організації :
- за власною заявою;
- у разі виключення з Організації .
3.7.    Індивідуальні й колективні члени Організації можуть бути виключені з Організації у разі вчинення дій, які суперечать Статуту Організації, або спричинення своїми діями або бездіяльністю негативних наслідків для Організації.
3.8.    Рішення про виключення з членів Організації приймається Радою Організації простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Ради Організації.

 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.    Члени Організації мають право:
- брати участь в управлінні справами та діяльністю Організації шляхом участі у вищих керівних органах Організації;
- обирати й бути обраними до органів управління Організації;
- брати участь у заходах, що здійснюються Організацією;
- отримувати інформацію з питань діяльності Організації;
- вносити пропозиції до керівних органів Організації з питань діяльності Організації;
- користуватися всіма видами допомоги, що їх може надати Організація, на принципах і засадах, що визначаються вищими керівними органами Організації;
- вільно виходити з Організації.
4.2.    Члени Організації зобов'язані:
- сприяти виконанню статутної мети та завдань Організації.
- додержуватися вимог Статуту Організації та виконувати рішення керівних органів Організації.
- брати активну участь у діяльності Організації.
- виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом.

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Структуру Організації утворюють:
- міські та районні організації;
5.2. Міські та районні організації утворюються в містах та районних центрах і беруться на облік Радою Організації та реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством, як юридичні особи або легалізуються шляхом повідомлення про заснування - без права юридичної особи. У своїй діяльності міські, районні організації керуються Статутом Організації.
5.3. Вищим органом міської, районної організації є Збори, які скликаються Радою відповідної організації не рідше ніж раз на два роки. Збори правомочні за умови присутності не менше половини від загальної кількості членів відповідної організації. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів міської, районної організації.
5.4. До компетенції Зборів належить:
- обирання делегатів на Конференцію Організації;
- ухвалення заяв, звернень, рішень з питань діяльності міської, районної організації;
- обирання Голови, заступника (заступників) Голови, Ревізійної комісії, складу Ради міської, районної організації.
5.5. Рада міської, районної організації є керівним органом в період між Зборами. Рада скликається не рідше ніж раз на два місяці. До складу Ради міської, районної організації входять Голова, заступник (заступники) Голови, обрані Зборами члени Ради.
5.6. Рада міської, районної організації:
- організовує діяльність відповідної організації щодо виконання завдань, передбачених Статутом Організації та забезпечує виконання рішень її керівних органів;
- скликає Збори міської, районної організації та визначає попередній порядок денний Зборів, місце та час проведення;
- розглядає заяви, звернення, скарги членів організації;
- здійснює інші повноваження, делеговані їй Зборами.
5.7.    Голова міської, районної організації:
- очолює Раду відповідної організації і головує на її засіданнях;
- представляє міську, районну організацію в зовнішніх відносинах на місцевому рівні;
- має право робити заяви та звернення від імені міської, районної організації;
- має право підпису документів від імені міської, районної Організації, у тому числі - фінансових;
- скликає засідання міської, районної організації та здійснює оперативне управління її майном і коштами;
- звітує про роботу відповідної організації перед керівними органами Організації та перед Зборами і Радою міської, районної організації.
5.8. Діяльність міських, районних організацій може бути припинена за рішенням Ради Організації у випадках серйозного порушення Статуту Організації, систематичного невиконання чи протидії виконанню рішень керівних органів Організації, завдання моральної чи матеріальної шкоди Організації (з попереднім вивченням ситуації Ревізійною комісією Організації).
5.9. Ревізійна комісія міської, районної організації обирається Зборами, терміном на два роки. Ревізійна комісія перевіряє фінансово-господарську діяльність відповідної організації та звітує про свою роботу Зборам міської, районної організації і періодично інформує Голову та Раду організації про стан фінансової дисципліни та господарської діяльності міської, районної організації.
5.10.    Управління діяльністю Організації здійснюється Конференцією, Головою Організації (далі - Голова), Радою Організації (далі - Рада), Виконавчим комітетом Організації (далі - Виконавчий комітет) та Головою Виконавчого комітету, Ревізійною комісією організації (далі - Ревізійна комісія).
5.11.    Вищим органом управління Організації є колегіальний орган Конференція, яка здійснює свої повноваження згідно зі статутом Організації.
5.12.    До компетенції Конференції відноситься:
- прийняття Статуту, внесення змін і доповнень до нього;
- обрання Голови, заступника (заступників) Голови, виконавчого Секретаря, складу Ради та Ревізійної комісії строком на три роки та припинення їхніх повноважень;
- прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Організації, міських та районних організацій;
- заслуховування та затвердження звітів Ради щодо управління Організацією;
- заслуховування та затвердження звітів Ревізійної комісії щодо фінансового стану Організації;
- затвердження бюджету Організації на наступний рік, проект якого розробляється Виконавчим комітетом і подається на розгляд Конференції Радою.
- прийняття рішення за поданням Ради щодо створення Організацією підприємств, госпрозрахункових організацій, установ Організації, затвердження установчих документів таких підприємств, організацій, установ;
- вирішення інших питань, передбачених цим Статутом.
5.13. Конференція є правомочною за умови присутності 2/3 із числа обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів, присутніх на ній делегатів. Кожен член Організації має один голос.
5.14. Головує на Конференції Голова. За умови рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», право вирішального голосу має головуючий Конференції.
5.15. Чергова Конференція скликається один раз на рік, позачергова - на вимогу Ради або на вимогу не менш як 15 % членів Організації.
5.16. Про скликання Конференції члени Організації повідомляються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Радою. Повідомлення про скликання Конференції має містити дату, час, місце проведення та порядок денний.
Норма представництва на Конференцію встановлюється Радою Організації.
5.17. В період між Конференціями, керівним органом організації є Рада, яка здійснює розпорядчі та контрольні функції. Раду очолює Голова.
5.18. До компетенції Ради належить:
- здійснення загального керівництва діяльністю Організації;
- прийняття в члени Організації на підставі поданої на ім'я Голови заяви, а також виключення з членів Організації;
- обрання Голови та членів Виконавчого комітету, кандидатури яких подаються Головою;
- затвердження балансів, планів, звітів та інших документів;
- затвердження та внесення змін до штампів, бланків та іншої атрибутики Організації;
- затвердження символіки Організації;
- заслуховування та затвердження звітів Голови Виконавчого комітету;
- розгляд розробленого Виконавчим комітетом проекту бюджету Організації на наступний рік, його прийняття та подання на розгляд Конференції;
- розгляд питання щодо доцільності створення Організацією підприємств, госпрозрахункових організацій, установ Організації та затвердження установчих документів цих підприємств, організацій, установ;
- визначення напрямів використання коштів та затвердження штатного розпису Організації, у межах затвердженого Конференцією бюджету Організації;
- прийняття рішення про проведення позачергової Конференції, визначення дати та місця проведення чергової і позачергової Конференції, формування порядку денного Конференції, встановлення норми представництва на Конференцію Організації.
5.19. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць та є правомочним у разі присутності не менше половини обраного складу членів Ради. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Ради. Позачергові засідання проводяться на вимогу не менше половини обраного складу Ради, Голови Виконавчого комітету або Ревізійної комісії.
5.20. Голова у межах компетенції, визначеної цим Статутом:
- головує на черговій і позачерговій Конференції;
- без довіреності представляє Організацію у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- головує на чергових і позачергових засіданнях Ради;
- здійснює загальне керівництва Організацією;
- здійснює загальний контроль за роботою штатних працівників Організації, приймає рішення щодо прийняття на роботу та звільнення штатних працівників Організації;
- відкриває і закриває рахунки в банківських установах;
- від імені Організації підписує фінансові документи Організації, договори та контракти як перша особа;
- звітує на Конференції про проведену роботу за рік, що минув;
- розпоряджається майном Організації згідно чинного законодавства та рішень Конференції і Ради в межах своїх повноважень;
- укладає та розриває трудові договори (контракти) з членами Виконавчого комітету та Головним бухгалтером Організації;
- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту.
5.21. Голова може передати частину своїх повноважень одному із заступників Голови Ради (за згодою Ради), що оформлюється відповідним рішенням чи наказом, а у випадку необхідності - довіреністю.
5.22. Виконавчий комітет є органом, який під контролем Голови і Ради організовує і безпосередньо веде поточну діяльність Організації, спрямовану на виконання статутних завдань Організації, виконання рішень Конференції і Ради.
5.23. Виконавчий комітет складається з 10 членів Виконавчого комітету та Голови (Голова Організації), Голови та членів Виконавчого комітету, які обираються Радою.
Виконавчий комітет здійснює свою діяльність згідно з Положенням, затвердженим Радою.
5.24. Голова Виконавчого комітету одноособово розподіляє функції між співробітниками Виконавчого комітету та іншими працівниками апарату Організації.
5.25. Контроль за статутною діяльністю Організації, створених нею госпрозрахункових установ і організацій, підприємств здійснює Ревізійна комісія, що складається з членів Організації, які не є членами Ради чи членами Виконавчого комітету.
5.26. Ревізійна комісія обирається Конференцією згідно з встановленою нею процедурою.
5.27. Ревізійна комісія обирається у складі трьох осіб терміном на три роки.
5.28. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів), за погодженням Ради.
5.29. До функцій Ревізійної комісії відноситься:
- перевірка щорічного звіту та балансу Організації;
- здійснення контролю статутної діяльності Організації;
- надання допомоги Голові Виконавчого комітету і Головному бухгалтеру Організації в складанні пропозицій щодо проекту кошторису доходів та видатків Організації на наступний фінансовий рік, що подаються на розгляд Ради;
- здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, одноосібним засновником яких є Організація, та направлення результатів перевірок Конференції та Раді.
5.30. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації, створених нею підприємств, установ, організацій надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих пояснень.
5.31. У разі виявлення зловживань посадових осіб Організації, створених нею установ, організацій і підприємств чи виникнення загрози інтересам Організації Ревізійна комісія має право вимагати проведення позачергової Конференції, яка скликається протягом 30 календарних днів з дати подання такої вимоги до Виконавчого комітету. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Конференції.
5.32. Голова, члени Ради, члени Ревізійної комісії та члени Виконавчого комітету здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Якщо під час виконання своїх обов'язків, пов'язаних з діяльністю Організації, Голова Організації, члени Ради, Виконавчого комітету чи Ревізійної комісії нестимуть витрати власних коштів, ці витрати підлягають відшкодуванню з коштів Організації на підставі наданих звітних документів. Голова Виконавчого комітету, Головний бухгалтер і секретар Організації є штатними працівниками Організації і одержувати заробі¬тну плату відповідно до штатного розпису, що затверджується Радою.
5.33. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

6.1.    Майно та кошти Організації складають:
- вступні та членські внески;
- добровільні внески, що мають цільовий характер (гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формах;
- надходження від діяльності створених Організацією підприємств, організації і установ.
6.2. У власності Організації можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане нею на законних підставах. Організація має право вчиняти відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які дії, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
6.3. Внески до Організації можуть здійснюватися як шляхом перерахування коштів на рахунок Організації, так і наданням матеріальних цінностей, виконанням робіт та послуг.
6.4.    Кошти та інше майно Організації витрачаються на виконання статутних цілей та завдань Організації.
6.5. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської звітності покладається на Головного бухгалтера Організації, компетенція якого визначається чинним законодавством.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1 Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються Конференцією за поданням Ради.
7.2. Про зміни, що сталися у статутних документах, Організація у п'ятиденний термін повідомляє реєструючий орган.

 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ


8.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції. У разі реорганізації всі права та обов'язки Організації переходять до її правонаступника.
8.3. Ліквідація Організації здійснюється у випадках:
- прийняття відповідного рішення Конференцією;
- за рішенням суду;
8.4. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням суду або Конференції.
8.5. Від моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія оцінює майно Організації, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів з оплати боргів Організації третім особам, а також працівникам Організації, складає ліквідаційний баланс.
8.6. Після ліквідації Організації кошти та майно не можуть перерозподілятись між її членами, використовуються на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду, спрямовуються в дохід держави.
8.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організації такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це в державний реєстр.

 

Повернутись до розділу Про організацію
» Додаткові розділи
» Фотоматеріали
» Медіа файли
Перше засідання громадської ради з питань екології
Перше засідання громадської ради з питань екології
 Переглянути відео
 Усі відео матеріали
» Пошук по сайту
» За чисте місто!
© ТОГО «За чисте місто!»

Про організацію        Наша Тернопільщина        Нормативно-правові документи        Громадські приймальні        Діяльність організації        Засоби масової інформації        Корисна інформація        Зворотній зв’язок
Створення сайтуweb-студія «Kenga» Web-студія «Kenga»